Algemene wedstrijdvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan Sweepstakes:

I. Toepassingsgebied: Deze algemene deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden van Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH, Krakower Chaussee 1, 18292 Linstow. Zij kunnen naast bijzondere deelnamevoorwaarden van toepassing zijn indien en voor zover deze bij de betreffende prijsvraag zijn aangekondigd. Door deel te nemen aanvaardt elke deelnemer deze deelnamevoorwaarden evenals de voor elke wedstrijd afzonderlijk gespecificeerde deelnameperiode.

II. Deelname: 1. Elke volwassen natuurlijke persoon die zijn woonplaats of adres in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, kan op eigen naam deelnemen. Onder voorbehoud van relevante wettelijke bepalingen, hebben minderjarigen het recht om deel te nemen als de wettelijke vertegenwoordiger instemt met de deelname. Medewerkers van de Van der Valk Groep en gelieerde ondernemingen alsmede hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.2. Deelname geschiedt door vermelding van de titel van de prijsvraag, hetzij per e-mail naar het in de prijsvraag vermelde e-mailadres, hetzij door het sturen van een voldoende gefrankeerde ansichtkaart naar: Valk Freizeit und Touristik GmbH, Krakower Chaussee 1, 18292 Linstow. In elk geval moeten de waarheidsgetrouwe naam en het adres en alle andere noodzakelijke gegevens worden vermeld. Elke deelnemer mag slechts één keer per wedstrijd deelnemen. 3. Als deelname het verzenden van materiaal vereist, verzekert elke deelnemer dat hij de enige eigenaar en eigenaar is van alle gebruiks- en exploitatierechten op het verzonden materiaal. Door het toezenden van het materiaal verleent elke deelnemer Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH eigendom en uitgebreide gebruiks- en exploitatierechten van het verzonden materiaal, tenzij de deelnemer schriftelijk bezwaar maakt bij het verzenden van het materiaal. Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verzonden materiaal, tenzij Valk Freizeit und Touristik GmbH of haar medewerkers opzettelijk of met grove nalatigheid handelen. Na afloop van de wedstrijd heeft Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH het recht om verzonden materiaal te vernietigen. 4. De sluitingsdatum wordt apart in de prijsvraag bekend gemaakt. Indien de datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de sluitingsdatum voor inschrijving de laatste werkdag voor het einde van de deelnameperiode.

III. Uitvoering en prijs: 1. Indien er meerdere deelnemers en/of meerdere juiste inzendingen zijn, beslist het lot. De juridische procedure is uitgesloten. 2. Geloote deelnemers worden per e-mail of schriftelijk per post of fax op de hoogte gesteld. Elke deelnemer die op deze manier op de hoogte wordt gebracht, is verplicht Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH binnen 3 (drie) weken na verzending van de kennisgeving te informeren of hij de prijs zal accepteren. Indien Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH niet binnen deze termijn een dergelijk bericht ontvangt, vervalt de mogelijkheid om de prijs in ontvangst te nemen en behoudt Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH zich het recht voor om een ​​andere deelnemer te kiezen door middel van loting en hen hiervan op de hoogte te stellen . Als Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH het adres kent van een deelnemer die is geloot, behoudt Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH zich het recht voor om de prijs rechtstreeks met de kennisgeving te verzenden. 3. De prijs bestaat in principe alleen voor zover gespecificeerd door Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH. Eventuele (vervolg)kosten die de winnaar maakt in verband met en/of het gebruik van de prijs zijn alleen inbegrepen indien dit uitdrukkelijk in de prijsvraag is vermeld. Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een deelnemer lijdt als gevolg van de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs. 4 . Een contante betaling van de prijswaarde en een inwisseling van de prijs zijn uitgesloten. 5 . Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH behoudt zich het recht voor om de naam van de winnaar publiekelijk bekend te maken. De winnaar gaat hiermee akkoord.

IV. Voortijdige beëindiging, uitsluiting: 1. Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te annuleren of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder als een goede uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In een dergelijk geval hebben de deelnemers geen recht op enige aanspraak op Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH. 2. VVan der Valk Freizeit und Touristik GmbH behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. Dit geldt in het bijzonder bij overtredingen van de deelnamevoorwaarden, of bij gebruik van manipulatie of andere oneerlijke hulpmiddelen door deelnemers. Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH kan een dergelijke uitsluiting ook achteraf verklaren, prijzen intrekken en terugvorderen.

V. Gegevensbescherming: Om een ​​wedstrijd te kunnen organiseren, moet Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH de persoonlijke gegevens van de deelnemers kennen, zoals naam en adres. Persoonlijke gegevens die in het kader van deelname aan een wedstrijd aan Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH worden doorgegeven, worden alleen door Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH en eventuele betrokken samenwerkingspartners voor de uitvoering en verwerking van de wedstrijd opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats.